×

1. Algemeen

 • Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website moutonaalst.be van de BVBA Mouton, met ondernemingsnummer 0400.310.783 en maatschappelijke zetel te Kattenstraat 79, 9300 Aalst (hierna "de verkoper" genoemd). De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop van Mouton wordt geplaatst via moutonaalst.be.
 • De website van de Mouton BVBA werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.
 • Eenieder die een bestelling plaatst op de website (hierna genoemd 'de klant'), bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en bovendien handelingsbekwaam te zijn.
 • Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. 11 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.
 • Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in.
 • Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die zowel op de website worden gepubliceerd als bij de orderbevestiging worden meegestuurd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. 
 • Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.
 • Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.
 • Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.
 • De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Bij onduidelijkheden kan u steeds mailen naar mail@moutonaalst.be. U krijgt dan spoedig in antwoord op al uw vragen.

2. Aanbod en bestelling

 • Een bestelling kan enkel worden geplaatst via moutonaalst.be.
 • Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, (BS 30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS 18 maart 2014, err., BS 24 maart 2014). Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen, dienen zich desgevallend te bevragen bij de klantendienst.
 • De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd overeenkomstig art. 9.
 • De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.
 • Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen via mail@moutonaalst.be voor bijkomende inlichtingen of via het contactformulier onder de rubriek "contact". Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.

3. Betaling

 • De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW met uitzondering voor intracommunautaire zendingen aan houders van een BTW-nummer, waar een BTW-tarief van 0% geldt. De klant staat zelf in voor de juistheid van het doorgegeven BTW-nummer.
 • De kosten van levering binnen België, én in het Buitenland worden héél duidelijk in het winkelmandje vermeld.
 • Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden: Bancontact, Maestro, Visa, MasterCard, iDEAL.
 • Er kan via de website of in de winkel te Aalst betaald worden met cadeaucheques.
 • Cadeaucheques kunnen NIET omgeruild of gewisseld worden voor geld.

4. Levering

 • Levering is voorlopig enkel mogelijk in volgende landen: België, Nederland en Luxemburg.
 • De levering van het bestelde artikel gebeurt in België ofwel op het door de klant opgegeven adres, door afhaling in een postpunt of postkantoor, of in de Mouton winkel te Aalst.
 • Levering in andere landen gebeurt ofwel op het door de klant opgegeven adres of in het gekozen postkantoor of postpunt. De gekozen leveringsmogelijkheid beïnvloedt de leveringstermijn.
 • De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling, ook indien via overschrijving wordt betaald. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 werkdag en maximaal 10 werkdagen na ontvangst van de betaling voor levering in België en Nederland, en minimaal 2 werkdagen en maximaal 17 dagen in andere landen.
 • De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.
 • Foutief doorgegeven adressen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

5. Reserveren

 • Artikelen reserveren of voorbehouden is niet mogelijk op moutonaalst.be.

6. Retour

 • Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.
 • Elk besteld artikel kan binnen veertien kalenderdagen worden teruggebracht of omgeruild voor een ander artikel in de Mouton winkel te Aalst. Of teruggezonden, op eigen kosten aan volgend retouradres: Mouton BVBA, Kattenstraat 79, 9300 Aalst. De klant dient evenwel op voorhand zijn retour te melden via info@moutonaalst.be. Het artikel dient te worden afgegeven of verzonden met originele aangehechte labels/etiketten. Zonder deze originele labels/etiketten kunnen wij het product niet aanvaarden. De klant kan meteen ruilen in de winkel, krijgt een tegoedbon, of zijn geld terugbetaald via het platform dat de betaling tot stand is gekomen. Enkel de aankoopwaarde van de artikels geldt, eventueel gemaakte leveringskosten worden niet vergoed!
 • Afgeprijsde artikelen besteld via de website, kunnen omgeruild of terugbetaald worden binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst
 1. bij afgifte in de winkel
 2. terug gezonden per post - dit op eigen kosten - aan volgend retouradres: Mouton BVBA, Kattenstraat 79, 9300 Aalst

De klant dient evenwel op voorhand zijn retour te melden via info@moutonaalst.be. 

Bij goede ontvangst van de artikels, en na controle van de staat en etiketten/labels, wordt het aankoopbedrag terugbetaald op de manier dat dit ontvangen was, of kan men een toegoedbon kiezen.

 • De ontvangen tegoedbon kan worden gebruikt in de Mouton winkel, of op de webshop van moutonaalst.be. Tegoedbonnen kunnen niet geruild worden voor contant geld.
 • Het artikel dient - na bevestiging van uw retour per mail - dan te worden verpakt in de originele verzenddoos en samen met het retourformulier te worden verzonden aan volgend retouradres: Mouton BVBA, Kattenstraat 79, 9300 Aalst. Na ontvangst van het artikel in de originele verpakking én met origineel aangehechte labels, zonder beschadigingen aan het artikel, krijgt de klant het bedrag binnen de 14 werkdagen terugbetaald op de manier waarop hij de betaling uitgevoerd heeft. Enkel de waarde van de artikels geldt, eventueel gemaakte leveringskosten worden niet vergoed! Hou er rekening mee dat een retour enkel aanvaard wordt indien het artikel onbevuild, onbeschadigd, onbehandeld en ongedragen is en waarvan de originele labels/prijskaartjes niet verwijderd werden. 
 • Wanneer we uw retourzending in goede staat hebben ontvangen, zullen we uw betaling zo snel mogelijk terugstorten op de rekening of creditcard waarmee u betaald heeft. Wanneer wij twijfelen over de staat van een geretourneerd artikel, nemen we contact met u op.
 • Wanneer uw artikel beschadigd is bij ontvangst, vragen we u om direct na ontvangst contact op te nemen met ons via telefoon : +32 (0)53 78 41 22 of mail info@moutonaalst.be. Zoals in onze voorwaarden wordt aangegeven bent u verplicht dit te melden direct na ontvangst. Wij kunnen dan voor een passende oplossing zorgen.
 • De geleverde artikelen kunnen licht verschillen in afwerking en kleur in vergelijking met de getoonde illustraties in de webshop. Op basis hiervan kan geen retourrecht ingeroepen worden.

7. Garantie

 • Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres: BVBA Mouton, Kattenstraat 79, 9300 Aalst.
 • De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties.
 • De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.
 • Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

8. Handtekening en bewijs

 • De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.
 • De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.
 • Bij een eerste online bestelling dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling of reservatie te plaatsen.
 • De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

9. Aansprakelijkheid voor gebruik website

 • De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.
 • De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.
 • De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

10. Bescherming van de privacy

 • De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bvb. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, reserveringsaanvraag of bestelling.
 • De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant contact opnemen met via info@moutonaalst.be.

11. Intellectuele eigendom

 • Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd.
 • Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.

12. Bevoegdheid en toepasselijk recht

 • Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de zetels van het arrondissement Mechelen en desgevallend het Hof van Beroep te Antwerpen bevoegd.

13. Getrouwheidsprogramma

 • De koper krijgt een kortingscode op het aangekochte goed van de nieuwe collectie, welke kan gebruikt worden bij aankopen van de daaropvolgende order. Deze code blijft onbeperkt geldig.
 • Het percentage wordt berekend op de totaalprijs exclusief verzending en kadoverpakking en enkel voor producten niet in solden. De berekening wordt toegepast op het netto bedrag na vermindering van de laatste kortingscode. De kortingscode is geldig op moutonaalst.be en in de winkel te Aalst.
 • Bij de aankoop van een waardebon wordt er geen kortingscode toegekend aan de koper, dit voordeel gaat naar de persoon die de waardebon opgebruikt.
 • Op solden artikelen, outlet en speciale acties tenzij anders vermeldt, wordt geen kortingscode toegekend.